مشاوره خانواده و مشاوره کودک و مشاوره ازواج و یا زناشوی و مشاوره حوزه خدمت سربازی و معافیت تحصیلی از دیگر خدمات تیم مالیم گروه می باشد که با درخواست شما عزیزان این گروه از خدمات را توانسته که راه اندازی کنیم و به مشاوره شما عزیزان پرداخته و در آینده نه چندان دور بهترین گروه مشاوره ای کشور را تشکیل می دهد و مرجعی بابت پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می شود. مالیم گروه